Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk 

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten. 

Op al onze offertes, overeenkosten of leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Bij het aanvragen van informatie, een offerte danwel het plaatsen van een bestelling gaat u nadrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

Scroll naar beneden voor de aanvullingen van Burdy Productions (h.o.d.n. LatexRepair, LatexFashionDesign, OMGLatex)

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Artikel 19 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4.    Dag: kalenderdag;
5.    Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;
6.    Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7.    Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11.    Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
12.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 
Burdy Productions H.O.D.N. Latex Repair, OMG Latex, LatexFashionDesing
Vestigingsadres; Weerdingerkanaal NZ 243 - 7831 HS  Nieuw Weerdinge
Bezoekadres, zie hierboven, alleen na afspraak 
Postadres: Weerdingerkanaal NZ 243 - 7831 HS  Nieuw Weerdinge
E-mailadres : info@latexrepair.nl 
KvK-nummer: 37131311 – Burdy Productions 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
-    de beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is aangesloten;
-    de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
-    een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.    De ondernemer kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.    De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;  
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 
6.    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1.    De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2.    De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a.    als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b.    als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c.    bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3.    De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4.    De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5.    Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6.    Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2.    De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3.    De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1.    Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
2.    Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3.    De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5.    De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6.    Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
7.    De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a.    de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
b.    de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8.    De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a.    hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b.    hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c.    de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9.    Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1.    Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2.    De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
3.    De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4.    Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1.    Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2.    Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3.    Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a.    de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b.    de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4.    Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5.    Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6.    Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7.    Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8.    Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9.    Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10.    Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11.    Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12.    Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13.    De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a.    de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b.    de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.Artikel 11 – De prijs
1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.    In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 
1.    De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.    Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3.    Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1.    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.    Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Internationale zendingen verlopen uiteraard via de douane. Douanekosten, importkosten, administratiekosten etc. zijn voor rekening van de koper. Wij vermelden op de douanepapieren in wat er in het pakket zit. Sommige producten zijn niet toegestaan om internationaal te verzenden. Als u besluit om die producten te bestellen en deze worden in beslag genomen bij de douane of aan ons retour gezonden, dan is de koper verantwoordelijk voor de mogelijk kosten. Wij vergoeden geen bestellingen die in beslag worden genomen door de douane.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1.    De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.    De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.    De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
-    te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
-    tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
-    altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5.    In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7.    Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8.    Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling
1.    Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan  op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.    Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.    Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1.    De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.    Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd. 
5.    Webshop Keurmerk zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindig of de webshop door Webshop Keurmerk is geschorst of geroyeerd. 
6.    Een geschil wordt door Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
7.    Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij Webshop Keurmerk aanhangig te worden gemaakt.
8.    Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

Artikel 17 – Geschillen
1.    Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2.    Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
1.    Wanneer Stichting Webshop Keurmerk een wijziging zal aanbrengen zullen wij de ondernemer middels de nieuwsbrief op de hoogte stellen en de nieuwste voorwaarden plaatsen op onze website (https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/) 
2.    Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Adres Stichting Webshop Keurmerk: 
Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * *
AANVULLINGEN 

WORKSHOPS

Indien men een workshop wilt annuleren, dient dit per e-mail te geschieden. Tot 4 weken vóór aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 2 en 4 weken vóór aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus, is Burdy Productions gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen. In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Dit dient wel voor aanvang van de cursus te zijn meegedeeld aan Burdy Productions. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld, tenzij de vervanger voor betaling zorgdraagt. Hiermee zijn geen extra kosten gemoeid. Het voorgaande geldt dus ook bij ziekte ongeacht wanneer men zich afmeldt dus ook als men op de dag zelf afmeldt. Derhalve geen restitutie mogelijk. Dit geldt voor zowel consumenten, bedrijven B2B en non-profit instellingen, studenten etc.

LATEX

Latex wordt op maat gesneden dan wel op maat gemaakt of met de hand per sheet gemaakt. Latex van de fabriek per meter en handgemaakt latex kan per rol/batch afwijken in dikte, kleur en afmeting.  Onder geen enkele voorwaarde nemen wij latex retour (ook geen strookjes). Omdat latex zeer gevoelig is voor licht, warmte, uv, temperatuurverschillen, metalen, aanraking, het in contact komen met andere kleuren latex, vocht, zweet, bloed, geur- en kleurstoffen etc. en dus bederfelijk is,  kunnen wij het niet retour nemen en opnieuw verkopen omdat wij dan niet weten wat er gebeurd is met het retour gestuurde latex. 

Handgemaakt latex wordt echt met de hand gemaakt. Derhalve kan de afmeting, dikte, kleuren, afbeeldingen e.d. afwijken. Er kunnen micro gaatjes in zitten. Er kunnen dikkere gedeeltes en klontjes in zitten en diverse andere onregelmatigheden. Het handgemaakte latex is niet te vergelijken met het latex wat door machines in de fabriek wordt gemaakt op rollen. De kleuren en samenstelling is anders en het reageert dus ook anders, zo is het bijvoorbeeld stugger en heeft het diverse andere eigenschappen. Omdat het latex met de hand wordt gemaakt kan de kleur en dikte per levering iets afwijken. Als u handgemaakt latex koopt accepteert u dat.

Wij accepteren geen retouren inzake een 'defect' als blijkt dat het latex (handgemaakt of van de fabriek) niet normaal is gebruikt. Abnormaal gebruik is bijvoorbeeld het met kracht uit elkaar trekken van sheets of delen van/in sheets, of met kracht objecten of lichaamsdelen in het latex duwen waardoor er vervormingen ontstaan in het latex.  

AUTEURSRECHT ONTWERPEN/DESSINS

Op alle ontwerpen (sheets, kleding, accessoires en in alle andere vormen) van Burdy Productions, rust auteursrecht/copyright. De koper mag het fysieke materiaal gebruiken maar het mag op geen enkele wijze en in geen enkele vorm worden gekopieerd door de koper of andere partijen.
Bij aankoop is de koper verplicht om de naam ‘LatexRepair’ duidelijk en leesbaar te vermelden bij alle uitingen in foto’s, video’s, dan wel ander beeldmateriaal zowel online als in gedrukte vorm of andere uitingen.
Dat geldt ook als koper het latex volledig of slechts gedeeltelijk heeft toegepast in kleding, accessoires, objecten of in welke vorm dan ook. Dus ook bijvoorbeeld als koper een kledingstuk, object of in ieder andere vorm heeft gemaakt van het latex en deze online of in een winkel verkoopt, dan dient de naamsvermelding aanwezig te zijn bij de foto.

Tevens is het van toepassing op uitingen in alle media.  Bijvoorbeeld een uiting in een magazine, krant, vlog, blog etc. waarbij de schrijver een foto wil gebruiken met een afbeelding met deze sheet of onderdelen van deze sheet. Dat geldt ook voor de tekst als het over een kledingstuk of object of iets anders gaat waarbij deze sheet is gebruikt, dan dient de naam LatexRepair ook te worden vermeld in de tekst.

Het schenden van het auteursrecht is wettelijk strafbaar volgens het strafrecht.
Bij het schenden van deze voorwaarden inzake het auteursrecht dient de kopereen schadevergoeding te betalen aan Burdy Productions. De schadevergoeding bedraagt 3x het aankoopbedrag van de sheet exclusief BTW. Indien er een proces wordt opgestart dan zijn ook de volledige proceskosten voor de koper.

ZOEKGERAAKTE BESTELLING

Wij zijn niet verantwoordelijk voor bestellingen die kwijtraken tijdens het verzenden en we vervangen/vergoeden ze niet. Als de klant zelf een onjuist adres heeft opgegeven bij de bestelling dat zijn wij niet verantwoordelijk voor het traceren van het pakket en ook dan wordt er niets vergoed bij vermissing of bezorging op een onjuist adres.

FOTOSHOOTS

Het lenen van latex kleding, accessoires, objecten etc. voor fotoshoots is mogelijk.

Er wordt vooraf een borg in rekening gebracht, zijnde de verkooprijs van het artikel inclusief BTW. Verzendkosten van levering en het retour zenden worden in rekening gebracht.
De artikelen moeten binnen 1 week na de fotoshoot worden geretourneerd.  Als deze niet binnen de gestelde termijn worden geretourneerd dan wordt de borg niet terugbetaald.

De artikelen mogen alleen worden gebruikt voor de fotoshoot zoals besproken. Als blijkt dat ze ergens anders voor zijn gebruikt of op andere wijze zijn gebruikt of als er beschadigingen zijn dan wordt de borg niet terugbetaald. Beschadigingen zijn ook het stinken naar rook, parfum, metaalaanslag, vlekken, olie etc. etc.

Van elke fotoshoot krijgt Burdy Productions minimaal 3 verschillende bewerkte foto’s in hoge resolutie (minimaal 300 pix/inch) van elk object/kledingstuk. Burdy Productions is vrij om deze te gebruiken op haar eigen websites en alle andere online uitingen en voor printen voor eigen marketing doeleinden.

Credits dienen te worden vermeld bij/op de foto met vermelding van de naam ‘LatexRepair’ (in online media en print). Burdy Productions zal ook de credits vermelden van de fotograaf en model.

OFFERTES

Offertes zijn 7 dagen geldig.

FEEDBACK COMPANY

Burdyproductions werkt samen met de FeedbackCompany. Als klant een bestelling plaatst via de webshop ontvangt klant na 7 dagen een verzoek van de FeedbackCompany om LatexRepair te beoordelen. Dit is geheel vrijblijvend. Klant ontvangt eenmaal het verzoek. Klant wordt niet automatisch opgenomen in het nieuwsbriefbestand.

AANSPRAKELIJKHEID

Voor elke opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Burdy Productions kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

Burdy Productions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van gebruik door klant van artikelen, producten, materialen verkregen (aangekocht, gekregen, geleend etc) van Burdy Productions. 

Indien een fout gemaakt wordt door Burdy Productions doordat klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Burdy Productions voor de daardoor mogelijk ontstane schade niet aansprakelijk

Klant vrijwaart Burdy Productions voor eventuele aanspraken van derden.

Burdy Productions is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van artikelen/producten/materialen tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Burdy Productions, klant, of derden.

ACCORDERING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het plaatsen van een informatieaanvraag, een offerte danwel een bestelling gaat u nadrukkelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden en Aanvullingen en met de informatie die wij extra hebben verstrekt op de website bij ‘Belangrijk’ en bij de ‘FAQ’. Daar is verder geen correspondentie over mogelijk.


***************************************************************************
‘Veel gestelde vragen’ – ook vermeld op onze website: 

►Wat is de levertijd? 
Indien u op werkdagen voor 13.00 uur een bestelling plaatst, dan bieden wij uw artikelen nog dezelfde dag aan bij onze vervoerders. Zij streven er naar om uw pakket de volgende dag bij u te bezorgen. Indien artikelen niet voorradig zijn, zullen wij u dit spoedig melden. 

►Hoe kan ik betalen? 
U kunt op meerdere manieren betalen. Dat kunt u uitgebreid lezen bij Bankgegevens.

►Wat zijn uw bankgegevens? 
Onze bankgegevens en mogelijkheden van betaling staan vermeld bij Betaalinformatie.

►Hoe wordt mijn bestelling verzonden? 
Wij begrijpen dat u prijs stelt op een discrete verzending! Alle bestellingen worden verzonden in een bruine postdoos. Er zitten geen stickers op met reclame van ons bedrijf en er staat geen logo van ons bedrijf. 
Alleen uw gegevens en uw adres (of het adres dat u zelf heeft opgegeven). 

Als afzender staat alleen ons adres: Weerdingerkanaal NZ 243 - 7831 HS  Nieuw Weerdinge

►Wat gebeurt er met mijn pakketje als ik niet thuis ben? 
Als u niet thuis bent als de vervoerder een pakket bij u wil afleveren, dan laat de vervoerder een berichtje bij u achter. Er zal nog een poging worden gedaan om het pakket later af te leveren. Indien u meerdere keren niet thuis bent, zal het pakket worden geretourneerd naar ons. Wij kunnen na overleg met u het pakket nogmaals bij de vervoerder aanbieden. Echter de kosten zijn dan voor uw rekening. 

Wij raden u dus aan om het pakket te laten leveren op een servicepunt van de PostNL via Pakje Gemak. U kunt dan zelf de dag / tijdstip en locatie bepalen wanneer u het komt ophalen. Vaak is het mogelijk om ook na 18.00 uur of op zaterdag een pakket op te halen. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van pakketten door vervoerders. Als het pakket kwijt is, ondanks dat de vervoerder bewijst dat het is afgeleverd op het adres welke is opgegeven door consumenten vergoeden wij niets. Consument is zelf verantwoordelijk voor het juiste adres. 

►Wat zijn de verzendkosten? 
De meeste artikelen worden verzonden in een doos, dus ook als uw artikel klein is en in een envelop zou passen. 
Dat doen wij bewust, zodat elke pakket een Track- & Trace code heeft. U kunt via www.TrackTrace.nl uw code invullen en het pakket van onze deur tot uw deur keurig volgen. Zo weet u precies wanneer u uw pakketje kunt ontvangen. Een prettige gedachte toch? 
De verzendkosten worden automatisch bij uw bestelling aangegeven. 

►Kan ik een bestelling afhalen? 
Wij hebben helaas geen winkel of showroom. U kunt dus niet bij ons langskomen om iets te kopen. 
Echter, het is wel mogelijk om reeds bestelde en betaalde artikelen bij ons af te halen in Nieuw Weerdinge (alléén op afspraak!!)
U kunt dit aangeven bij het bestelformulier in het veld `Opmerkingen`. 
Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken. Geeft u de nadrukkelijke voorkeur aan de wijze van contact? Geeft u dat dan svp ook duidelijk aan in uw bestelling. 

►Wat zie ik op mijn bankafschrift? 
Als uw via iDeal betaalt dan verloopt de betaling via Mollie/Sisow. Molie/Sisow handelen iDeal betalingen af voor zeer veel bedrijven. Doordat de gelden eerst bij Mollie/Sisow terecht komen ziet u dus die naam op uw bankafschrift staan. Als u via een overboeking de betaling doet, dan ziet u `Latex Repair’ op uw bankafschrift staan. 
Via creditcard/Paypal zult ook de naam `Latex Repair’ tegenkomen. 

►Kan ik een artikel retourneren? 
Bij de aankoop van producten heeft u als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. 

Tijdens de bedenktijd zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Latex Repair / Burdy Productions retourneren. 

Uitsluiting van herroepingsrecht is van toepassing op: 

- die door de Latex Repair / Burdy Productions tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
- die snel kunnen bederven of verouderen; 
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
- voor losse kranten en tijdschriften; 
- alle artikelen waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken 
- voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
- voor verpakkingen waarvan de verzegeling is verbroken zoals bijvoorbeeld lijm. 
- latex op maat gesneden 
- handgemaakt latex


Het retouradres is: 

Latex Repair / Burdy Productions 
t.a.v. afdeling service 
Weerdingerkanaal NZ 243
7831 HS  Nieuw Weerdinge

Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dat houdt in dat Latex Repair / Burdy Productions niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. 

U dient het artikel daarom goed en degelijk te verpakken en voldoende te frankeren via aangetekende post, zodat u en wij zeker weten dat het product netjes bij ons aankomt om misverstanden te voorkomen. Conform de algemene voorwaarden van het Webshop Keurmerk komen de kosten van deze retourzending voor rekening van de consument. 

U ontvangt binnen 14 dagen het aankoopbedrag terug, inclusief de oorspronkelijke verzendkosten. De kosten die u heeft gemaakt voor retourzending zijn voor uw eigen rekening. 


``De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument" 

►Wat doe ik als ik een defect artikel heb ontvangen? 
Wij raden u aan om bij aflevering de goederen te onderzoeken of deze aan overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Latex Repair / Burdy Productions daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 werkdagen na ontdekking van de fout, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 

Wij doen er alles aan om alle artikelen te controleren voordat wij ze naar u versturen. Als u desondanks toch een artikel van ons ontvangt dat volgens u deffect is, dan dient u dat binnen 3 dagen wij ons te melden via email (niet telefonisch). Graag vernemen wij wat het probleem is en enkele foto's met het probleem. Wij nemen dan binnen 2 werkdagen contact met u op voor een oplossing.

Let op! Als u zomaar een artikel naar ons opstuurt zonder melding/overleg, dan wordt de retour NIET in behandeling genomen.

U kunt melding van het defect maken via ons contactformulier of via email. 
Na ontvangst van uw melding nemen wij binnen 2 werkdagen telefonisch contact met u op, om het defect te bespreken.  Na overleg kunt u het artikel aan ons retourneren: 

Latex Repair / Burdy Productions 
t.a.v. afdeling service 
Weerdingerkanaal NZ 243
7831 HS  Nieuw Weerdinge

Na ontvangst van het artikel zullen wij het artikel onderzoeken. 

Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dat houdt in dat Latex Repair / Burdy Productions niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. 
U dient het artikel daarom goed en degelijk te verpakken en voldoende te frankeren via aangetekende post, zodat u en wij zeker weten dat het product netjes bij ons aankomt om misverstanden te voorkomen. Conform de algemene voorwaarden van het Webshop Keurmerk komen de kosten van deze retourzending voor rekening van de consument. 
Indien het artikel inderdaad defect is ontvangt u binnen 30 dagen het aankoopbedrag terug, inclusief de oorspronkelijke verzendkosten. De kosten die u heeft gemaakt voor retourzending zijn voor uw eigen rekening. 
  
►Ik heb een klacht. 
Wij hopen natuurlijk dat u veel plezier heeft van uw bestellingen. 
Mocht u desondanks toch een klacht hebben, dan vernemen wij dat graag van u, zodat wij onze dienstverlening aan u kunnen verbeteren. 
U kunt uw klacht via de mail aan ons doorgeven, met uw gegevens en een duidelijke omschrijving van de klacht. Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. 
Wij streven er naar binnen 14 werkdagen inhoudelijk te reageren op uw klacht. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk per email bericht. 
Indien uw klacht betreffende een defect artikel is, dan verwijzen wij u graag naar het onderdeel `Veel gestelde vragen` `Wat doe ik als ik een defect artikel heb ontvangen?` 

Indien de klacht door BurdyProductions gegrond wordt bevonden, is deze uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, zonder dat aankoper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. 


►Hoe zijn de prijzen van de artikelen opgebouwd? 
De prijzen op de website zijn inclusief BTW. Nadat uw bestellingen in uw winkelwagentje heeft geplaatst en heeft opgegeven wat het verzendland en betaalwijze is, dan ziet u direct wat de totale kosten zijn. 

►Wat gebeurt er met mijn gegevens (privacy)? 
Latex Repair / Burdy Productions respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. 

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. 
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van aanbiedingen. Indien u daar geen prijs meer op stelt kunt u zich eenvoudig weer afmelden. 
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij ons geen cookies ontvangt. Bij het bezoek aan onze website wordt er bovenin het scherm een balk/bericht getoond waarin u kunt aangeven of u cookies accepteert of niet.